[NETWORKING] Industrial
ordenados
hilos
+ valorados
Cuenta Oficial
Mar 2018 | 0 Mens.
¿Para qué?
El propósito de este hilo es el de reunir a profesionales de las carreras pertenecientes a la rama de Industrial. Servirá como punto de encuentro de profesionales para conocerse y ayudarse entre ellos: presentarse a los demás, plantear dudas o problemas del trabajo, hablar sobre empresas o eventos, plantear dudas sobre movimientos/salidas profesionales, etc.

¿Quién?
En este hilo participarán principalmente profesionales. Aunque también podrán usarlo estudiantes para plantear dudas sobre su entrada al mercado laboral.

¿Cómo?
Este es un hilo de conversación, así que sed libres de usarlo como estiméis oportuno. Eso sí, no olvidéis presentaros a los demás comentando vuestra carrera, universidad y a qué os dedicáis actualmente :-)
olgui
ForoIngenieros: miembro
Abr 2020 | 0 Mens.
Hola , soy nueva alguien puede ayudarme con este problema
Problema 2
La figura mostra el circuit equivalent d’un amplificador d’àudio connectat a un model simplificat d’un altaveu
d’alta fidelitat. L’equivalent de Thévenin de l’amplificador és el mostrat a l’esquerra dels punts A, B. L’altaveu
està modelat amb les resistències i bobines de la dreta dels punts A,B.
Tots els càlculs es poden fer a mà, ara bé si feu servir Matlab no oblideu posar el codi que heu usat per
obtenir cada resultat.
1. Trobeu l’expressió de la impedància ZT vista des de els terminals A‐B. Analitzar el circuit i trobar la
funció de transferència H(s) = Vo(s)/Vth(s) expressada en funció de ZT, Vth i Rth. 1 punt.
2. Fent servir Matlab:
a. Trobeu l’expressió de H(S) en funció del Rth, R1, L1, L i R. 1.5 punts.
b. Substituïu els valors del tots els components del circuit i descomposeu H(s) en fraccions
parcials. Quina informació ens dóna aquesta descomposició respecte a la resposta en el temps
d’aquest circuit?. 1.5 punts.
3. Es vol trobar Vo(s) si Vth(t) = 10 sin(2π∙1000∙t), (= 10 sin(6283∙t)).
a. Descomposeu en fraccions parcials Vo(s), detallant d’on prové cada fracció (entrada Vth(s) o funció
de transferència H(s)). 3 punts.
b. Compareu raonadament la part que ve de la funció de transferència amb el resultat que hem
obtingut a l’apartat 2.b. 1 punt.
4. Trobar la tensió vo(t), detallant quina és la resposta natural i quina la forçada. Plotejar en Matlab
aquesta resposta i mostrar gràficament on acaba aproximadament la resposta natural. 2 punts.
-3
olgui
ForoIngenieros: miembro
Abr 2020 | 0 Mens.
-4
Jesuuu
ForoIngenieros: miembro
Jun 2021 | 0 Mens.
buuu
0
Compartir en
Twitter
Whatsapp
Telegram
Facebook